Мислења Приказни За нас Вклученост
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Вклученост
ВКУПНА СТАТИСТИКА
301
U-РЕПОРТЕРИ
+102,7% ОВАА ГОДИНА
98,2 %
ПРОСЕЧНА СТАПКА НА ОДГОВОРИ
46%
134
54%
165
0%
2
U-РЕПОРТЕРИ ПО РЕГИОН
ФИЛТРИРАЈ РЕЗУЛТАТИ
90 дена
6 месеци
12 месеци
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ