Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Климатски промени
Климатска акција и образование за животната средина
Март 20, 2024
160
RESPONDERS
99%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
33%
53
65%
104
1%
2
TOTAL RESPONDERS
1
Дали си слушнал/а за „Општ коментар бр. 26 за правата на децата и животната средина“?
160 одговориле од 162 анкети
2
Владите мора да ги заштитат правата на децата од непосредна и предвидлива штета кога станува збор за климатските промени
148 одговориле од 158 анкети
3
Колку си загрижен/а дека за можното влијание од климатските промени врз твојот живот?
136 одговориле од 139 анкети
4
Дали можеш да опишеш (со три збора) кои се најчестите знаци на климатски промени и загрозување на животната средина во твојата заедница / општина?
114 одговориле од 136 анкети
5
Која од мерките сметаш дека треба да биде приоритетна за нашата земја и Владата треба најитно да ја спроведе?
113 одговориле од 134 анкети
6
Имам можности да влијаам на политиките и донесувањето одлуки поврзани со животната средина и климатските промени во нашата земја
119 одговориле од 119 анкети
7
Каква поддршка и ресурси им се потребни на младите за да преземат акција кога станува збор за климатските промени?
115 одговориле од 119 анкети
8
На што треба да се фокусира УНИЦЕФ кога станува збор за активности поврзани со климатските промени
114 одговориле од 117 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo