Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Климатски промени
Климатска акција и образование за животната средина
Март 20, 2024
174
RESPONDERS
99%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
34%
58
65%
112
1%
2
TOTAL RESPONDERS
1
Дали си слушнал/а за „Општ коментар бр. 26 за правата на децата и животната средина“?
174 одговориле од 176 анкети
2
Владите мора да ги заштитат правата на децата од непосредна и предвидлива штета кога станува збор за климатските промени
161 одговориле од 172 анкети
3
Колку си загрижен/а дека за можното влијание од климатските промени врз твојот живот?
148 одговориле од 151 анкети
4
Дали можеш да опишеш (со три збора) кои се најчестите знаци на климатски промени и загрозување на животната средина во твојата заедница / општина?
122 одговориле од 148 анкети
5
Која од мерките сметаш дека треба да биде приоритетна за нашата земја и Владата треба најитно да ја спроведе?
121 одговориле од 146 анкети
6
Имам можности да влијаам на политиките и донесувањето одлуки поврзани со животната средина и климатските промени во нашата земја
128 одговориле од 128 анкети
7
Каква поддршка и ресурси им се потребни на младите за да преземат акција кога станува збор за климатските промени?
124 одговориле од 128 анкети
8
На што треба да се фокусира УНИЦЕФ кога станува збор за активности поврзани со климатските промени
121 одговориле од 126 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo