Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Климатски промени
Климатски промени
Јули 13, 2021
0
RESPONDERS
___
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Колку си загрижен/а за климатските промени и уништувањето на животната средина?
0 одговориле од 0 анкети
2
Што мислиш дека најмногу придонесува за климатските промени?
0 одговориле од 0 анкети
3
Кој главно е одговорен за справување со климатските промени?
0 одговориле од 0 анкети
4
Дали владите прават доволно за да ги вклучат младите во одлучувањето околу климатските промени?
0 одговориле од 0 анкети
5
Колку е важна едукацијата за климатските промени за да се поддржат младите во борбата против климатските промени? (5-важна, 1-воопшто не е важна)
0 одговориле од 0 анкети
6
Што треба да биде приоритет на нашата Влада при решавање на климатските промени?
0 одговориле од 0 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ