Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Образование
Инклузивно образование
Јануари 11, 2023
107
RESPONDERS
93%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
29%
31
68%
73
3%
3
TOTAL RESPONDERS
1
Дали сметаш дека учениците со попреченост треба да посетуваат редовна настава со своите врсници?
107 одговориле од 115 анкети
2
Дали во твоето училиште во изминатава година имаше ученици со попреченост, ученици кои не го зборуваат наставниот јазик (пример: од друга држава), ученици со надмината возраст или други ученици на кои им е потребна поддршка при прилагодувањето?
106 одговориле од 110 анкети
3
Колку беа добредојдени и поддржани од соучениците во твоето училиште? Избери број на скала од 1-6, каде што 1 значи „воопшто не“ додека 6 значи „целосно“
59 одговориле од 61 анкети
4
Колку беа добредојдени и поддржани од наставниците во твоето училиште? Избери број на скала од 1-6, каде што 1 значи „воопшто не“ додека 6 значи „целосно“
59 одговориле од 61 анкети
5
Кои ученици сметаш дека најмалку би биле добредојдени од соучениците доколку се запишат во твоето училиште?
104 одговориле од 108 анкети
6
За кои ученици сметаш дека наставниците не се подготвени да им помогнат во прилагодувањето доколку се запишат во твоето училиште?
102 одговориле од 106 анкети
7
Дали сметаш дека твоето училиште ги има потребните ресурси (простор, материјали за учење, наставен кадар и слично) за да го поддржи прилагодувањето на овие ученици?
99 одговориле од 105 анкети
8
Дали имате другар/ка со попреченост?
101 одговориле од 105 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ