Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Здравје
Ментално здравје
Јули 13, 2021
108
RESPONDERS
96%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
42%
37
56%
49
2%
2
TOTAL RESPONDERS
1
Мислиш ли дека има зголемена потреба од поддршка на младите во грижата за нивната емотивна и ментална благосостојба?
108 одговориле од 112 анкети
2
Колку од твоите врсници ја добиваат потребната поддршка?
107 одговориле од 108 анкети
3
Кој е најдобриот начин младите да добијат поддршка? Избери еден одговор.
106 одговориле од 107 анкети
4
Колку често зборувате за менталното здравје на училиште?
105 одговориле од 106 анкети
5
Мислиш ли дека сè уште постои стигма околу добивањето поддршка за нашето ментално здравје?
105 одговориле од 105 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo