Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Национална стратегија за млади
Национална стратегија за млади 2023-2027
Март 9, 2023
236
RESPONDERS
94%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
26%
62
73%
172
1%
2
TOTAL RESPONDERS
1
Дали си запознаен/а дека во моментов се подготвува нова Национална стратегија за млади за периодот од 2023 до 2027 година?
236 одговориле од 252 анкети
2
Која од приложените теми сметаш дека е приоритет за унапредување на здравјето на младите во наредните години?
155 одговориле од 167 анкети
3
Дали сметаш дека има некоја тема/област која е од исклучително значење за младите, а не е опфатена со Националната стратегија за млади 2023-2027?
204 одговориле од 223 анкети
4
Младите треба да учествуваат во процесот на донесување одлуки. Што од понудените опции сметаш дека е најбитно?
189 одговориле од 204 анкети
5
Дали сметаш дека на младите им се потребни повеќе информации и обуки со цел да може да препознаат дезинформации во медиумите?
184 одговориле од 191 анкети
6
За да се унапреди квалитетот на образование кое што младите го добиваат денес, што сметаш дека е најприоритетно да направат институциите во наредните 5 години?
170 одговориле од 187 анкети
7
Со по еден збор наведете ги трите области/активности кои сметате дека се најприоритетни за да може да се подобри квалитетот на образование?
7 одговориле од 10 анкети
8
За да се подобри позицијата на младите во областа култура, која од наведените активности сметаш дека е најприоритетна?
158 одговориле од 170 анкети
9
Што мислиш, дали е потребно институциите да се фокусираат кон поддршка и развој на претприемништво, иновации и креирањето на пристојни работни места за младите?
160 одговориле од 161 анкети
10
Младинската работа е клучна за обезбедување на младите да може да се стекнат со знаења, вештини и обуки за да бидат активни граѓани. Што сметаш дека е клучно за да се имплементира успешно?
153 одговориле од 161 анкети
11
Каков тип на активности треба да се преземат за намалување на врсничко насилство, родово базирано насилство и сајбер безбедност?
153 одговориле од 159 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo