Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Образование
Образование
Јули 14, 2021
0
RESPONDERS
___
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Мислиш ли дека сегашното образование ве оспособува со знаења и вештини што ќе ви помогнат во иднина да ја работите работата што ја сакате?
0 одговориле од 0 анкети
2
Што е најитно што во училиштата би можело да се направи за да им се помогне на децата и младите да ги развијат потребните вештини?
0 одговориле од 0 анкети
3
Дали мислиш децата и младите во нашата држава имаат еднаков пристап до квалитетно образование и еднакви можности?
0 одговориле од 0 анкети
4
Колку училиштето ве консултира или ве вклучува во процесите на носење одлуки што ве засегаат вас? 1 - воопшто не, 5 - цело време
0 одговориле од 0 анкети
5
Да го замислиме образованието по КОВИД-19. Која е најважната промена што би сакал/а да ја видиш?
0 одговориле од 0 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ