Мислења Приказни За нас Вклученост
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Climate Change
Гласот на младите за климатски промени
Август 30, 2021
172
RESPONDERS
96%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
46%
69
54%
82
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Дали сте запознаени со климатските цели на Северна Македонија или инаку познати како „Национално определени придонеси”?
172 одговориле од 179 анкети
2
На кој од подолу наведените начини се имате вклучено за климатска акција?
159 одговориле од 172 анкети
3
Дали сметате дека имате (или можете да имате) свој глас во одлуките за климатски промени на локално ниво?
157 одговориле од 159 анкети
4
Кога станува збор за заштита на животната средина и климатските промени, во колкава мера сметате дека сте свесен граѓанин?
155 одговориле од 157 анкети
5
Дали сметате дека климатската криза е криза за правата на децата?
155 одговориле од 155 анкети
6
Како треба да се воведат климатските промени во училишниот наставен план?
152 одговориле од 155 анкети
7
Дали сте слушнале за зелени работни места?
152 одговориле од 152 анкети
8
Доколку имате можност: во кои сектори би инвестирале за отворање работни места?
151 одговориле од 152 анкети
9
Дали сметате дека модната индустрија е една од индустриите што најмногу придонесува за загадувањето и емисиите на стакленички гас?
150 одговориле од 151 анкети
10
Дали мислите дека реките треба да се користат за добивање на електрична енергија?
150 одговориле од 150 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ