Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Климатски промени
Гласот на младите за климатски промени
Август 30, 2021
0
RESPONDERS
___
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Дали сте запознаени со климатските цели на Северна Македонија или инаку познати како „Национално определени придонеси”?
0 одговориле од 0 анкети
2
На кој од подолу наведените начини се имате вклучено за климатска акција?
0 одговориле од 0 анкети
3
Дали сметате дека имате (или можете да имате) свој глас во одлуките за климатски промени на локално ниво?
0 одговориле од 0 анкети
4
Кога станува збор за заштита на животната средина и климатските промени, во колкава мера сметате дека сте свесен граѓанин?
0 одговориле од 0 анкети
5
Дали сметате дека климатската криза е криза за правата на децата?
0 одговориле од 0 анкети
6
Како треба да се воведат климатските промени во училишниот наставен план?
0 одговориле од 0 анкети
7
Дали сте слушнале за зелени работни места?
0 одговориле од 0 анкети
8
Доколку имате можност: во кои сектори би инвестирале за отворање работни места?
0 одговориле од 0 анкети
9
Дали сметате дека модната индустрија е една од индустриите што најмногу придонесува за загадувањето и емисиите на стакленички гас?
0 одговориле од 0 анкети
10
Дали мислите дека реките треба да се користат за добивање на електрична енергија?
0 одговориле од 0 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ