Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Евалуација U-Report
Младите и U-Report
Јануари 3, 2023
153
RESPONDERS
94%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
34%
52
65%
100
1%
1
TOTAL RESPONDERS
1
Дали во изминатата година (2022 година) го даде своето мислење на темите кои беа опфатени со U-Report?
153 одговориле од 163 анкети
2
Дали сметаш дека треба да има повеќе анкети за различни теми од интерес на младите кои треба да бидат опфатени во оваа 2023 година?
151 одговориле од 155 анкети
3
Дали си заинтересиран за резултатите од анкетите во кои си учествувал/а?
142 одговориле од 147 анкети
4
Дали до сега си дискутирал/а за резултатите од анкетите?
133 одговориле од 134 анкети
5
Дали би го препорачал U-Report на твоите врсници?
142 одговориле од 142 анкети
6
Дали би сакал да ја видиш U-Report алатката и на друг канал за социјални медиуми во 2023 година?
138 одговориле од 142 анкети
7
Дали би сакал/а да добиваш други информации преку U-Report, покрај анкетите?
134 одговориле од 136 анкети
8
Во 2023 година, сакаме многу повеќе да го слушнеме твоето мислење на теми кои се од твој интерес. Дали може да наведеш неколку теми, за кои би сакал да има анкета на U-Report?
80 одговориле од 106 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo